به پایگاه موسسه تربیت مدرس قرآنی هدی خوش آمدید

در حال حاضر یک نفر به عنوان مسئول امور پژوهشی به امر کارهای پژوهشی در این مؤسسه مشغول است.