به پایگاه موسسه تربیت مدرس قرآنی هدی خوش آمدید

معاونت توسعه و نیروی انسانی

این مرکز قرانی در حال حاضر فاقد این پست سازمانی است و اما دارای شورای اداری است که  هر هفته به ریاست مدیر عامل مؤسسه و حضور تمامی کارکنان مرکز، برای رسیدگی به انجام کارهای اداری تشکیل می‌شود و مسائل اداری و چگونگی بهبود آن مورد مداقّه قرار می‌گیرد.