به پایگاه موسسه تربیت مدرس قرآنی هدی خوش آمدید

 

عناوین دروس رشته‌‌ی ترجمه دوره عالی تربیت معلم موسسه تربیت مدرس قرآنی هدی ـ ۱۳۹۲

 

ردیف

نام درس

نوع درس

تعداد

کلاس

نظری

عملی

ساعت

۱

روانشناسی آموزشی و تربیتی

تربیتی 

۲

ـــ

۳۴

حضوری

۲

روش‌ها و فنون تدریس (مهارتهای تدریس)

تربیتی

۲

ـــ

۳۴

حضوری

۳

صرف (تجزیه)

تخصصی

۲

ـــ

۳۴

حضوری

۴

علم الحدیث

تخصصی

۲

ـــ

۳۴

حضوری

۵

آشنایی با اصول و روشهای ترجمه

تخصصی

۲

ـــ

۳۴

حضوری

۶

آشنایی با تاریخ ترجمه

تخصصی

۲

ــ

۳۴

حضوری

۷

فن بیان و ایین سخنوری

تخصصی

۱

۱

۳۴

حضوری

۸

تفسیر مقدماتی (علم تفسیر و حمد )

تخصصی

۲

ـــ

۳۴

حضوری

۹

معانی بیان

تخصصی

۱

ــ

۱۷

حضوری

۱0

نحو (ترکیب)

تخصصی

۲

ـــ

۳۴

حضوری

۱۱

کارورزی و تمرین دبیری

تربیتی

ــ

۲

۳۴

حضوری

۱۲

تکنولوژی آموزشی

تربیتی

۱

۱

۳۴

حضوری

۱۳

علوم قرآن

تخصصی

۲

ـ

۳۴

حضوری

۱۴

ترجمه (مفاهیم) ۱ تا۹

تخصصی

۱0

ــ

۱۷0

حضوری

۱۵

روخوانی و روانخوانی

تخصصی

۲

ــ

۳۴

حضوری

۱۶

تجوید ۱

تخصصی

۲

ــ

۳۴

حضوری

۱۷

ولایت فقیه

عمومی 

۱

ــ

۱۷

غیرحضوری

۱۸

تفسیرآیات الاحکام

تخصصی

۲

ـــ

۳۴

غیر حضوری

۱۹

تاریخ اسلام

عمومی

۲

ــ

۳۴

غیرحضوری

۲0

سنجش و اندازه گیری

تربیتی

۱

ـــ

۱۷

غیرحضوری

۲۱

معارف اسلامی

عمومی

۲

ــ

۳۴

غیرحضوری

۲۲

اخلاق و تربیت در قرآن 

عمومی

۲

ــ

۳۴

غیر حضوری

۲۳

انقلاب اسلامی

عمومی 

۱

ــ

۱۷

غیرحضوری

۲۴

تاریخ قرآن و رسم المصحف

تخصصی

۲

ـــ

۳۴

غیر حضوری

۲۵

تفسیر ترتیبی (۱00آیه اول سوره بقره)

تخصصی

۲

ـــ

۳۴

غیرحضوری

 

 

۵0

۴

جمعاً ۵۴ واحد

 

عناوین دروس رشته‌‌ی تفسیر  دوره عالی تربیت معلم موسسه تربیت مدرس قرآنی هدی ـ ۱۳۹۲

 

ردیف

نام درس

نوع درس

تعداد

کلاس

نظری

عملی

ساعت

۱

روانشناسی آموزشی و تربیتی

تربیتی 

۲

ـــ

۳۴

حضوری

۲

روش‌ها و فنون تدریس (مهارتهای تدریس)

تربیتی

۲

ـــ

۳۴

حضوری

۳

صرف (تجزیه)

تخصصی

۲

ـــ

۳۴

حضوری

۴

علم الحدیث

تخصصی

۲

ـــ

۳۴

حضوری

۵

آشنایی با اصول و روشهای تفسیری

تخصصی

۲

ـــ

۳۴

حضوری

۶

آشنایی با تاریخ تفسیر

تخصصی

۲

ــ

۳۴

حضوری

۷

فن بیان و ایین سخنوری

تخصصی

۱

۱

۳۴

حضوری

۸

تفسیر مقدماتی (علم تفسیر و حمد )

تخصصی

۲

ـــ

۳۴

حضوری

۹

معانی بیان

تخصصی

۱

ــ

۱۷

حضوری

۱0

نحو (ترکیب)

تخصصی

۲

ـــ

۳۴

حضوری

۱۱

کارورزی و تمرین دبیری

تربیتی

ــ

۲

۳۴

حضوری

۱۲

تکنولوژی آموزشی

تربیتی

۱

۱

۳۴

حضوری

۱۳

علوم قرآن

تخصصی

۲

ـ

۳۴

حضوری

۱۴

ترجمه (مفاهیم) ۱ تا۹

تخصصی

۱0

ــ

۱۷0

حضوری

۱۵

روخوانی و روانخوانی

تخصصی

۲

ــ

۳۴

حضوری

۱۶

تجوید ۱

تخصصی

۲

ــ

۳۴

حضوری

۱۷

ولایت فقیه

عمومی 

۱

ــ

۱۷

غیرحضوری

۱۸

تحلیل قصص قرآنی

تخصصی

۲

ــ

۳۴

غیرحضوری

۱۹

تفسیرآیات الاحکام

تخصصی

۲

ـــ

۳۴

غیر حضوری

۲0

تاریخ اسلام

عمومی

۲

ــ

۳۴

غیرحضوری

۲۱

سنجش و اندازه گیری

تربیتی

۱

ـــ

۱۷

غیرحضوری

۲۲

معارف اسلامی

عمومی

۲

ــ

۳۴

غیرحضوری

۲۳

اخلاق و تربیت در قرآن 

عمومی

۲

ــ

۳۴

غیر حضوری

۲۴

انقلاب اسلامی

عمومی 

۱

ــ

۱۷

غیرحضوری

۲۵

تاریخ قرآن و رسم المصحف

تخصصی

۲

ـــ

۳۴

غیر حضوری

۲۶

تفسیر ترتیبی (۱00آیه اول سوره بقره)

تخصصی

۲

ـــ

۳۴

غیرحضوری

 

 

۵۴

۴

جمعاً ۵۸واحد

 

 

عناوین دروس رشته‌‌ی قرائت قرآن سطح ۱ تا ۸  دوره عالی تربیت معلم موسسه تربیت مدرس قرآنی هدی ـ ۱۳۹۲

ردیف

نام درس

نوع درس

تعداد

کلاس

نظری

عملی

ساعت

۱

روانشناسی آموزشی و تربیتی

تربیتی 

۲

ـــ

۳۴

حضوری

۲

روش‌ها و فنون تدریس (مهارتهای تدریس)

تربیتی

۲

ـــ

۳۴

حضوری

۳

صرف (تجزیه)

تخصصی

۲

ـــ

۳۴

حضوری

۴

تفسیر مقدماتی (علم تفسیر و حمد)

تخصصی

۲

ــ

۳۴

حضوری

۵

فن بیان و ایین سخنوری

تخصصی

۱

۱

۳۴

حضوری

۶

نحو (ترکیب)

تخصصی

۲

ـــ

۳۴

حضوری

۷

کارورزی و تمرین دبیری

تربیتی

ــ

۲

۳۴

حضوری

۸

تکنولوژی آموزشی

تربیتی

۱

۱

۳۴

حضوری

۹

علوم قرآن

تخصصی

۲

ـ

۳۴

حضوری

۱0

قرائت ترتیل (تدویر)

تخصصی

__

۲

۳۴

حضوری

۱۱

تجوید ۲

تخصصی

__

۲

۳۴

حضوری

۱۲

نغمات و دستگاه‌ها

تخصصی

__

۲

۳۴

حضوری

۱۳

روخوانی و روانخوانی

تخصصی

۲

ــ

۳۴

حضوری

۱۴

تجوید ۱

تخصصی

۲

ــ

۳۴

حضوری

۱۵

ترجمه (مفاهیم) ۱ تا۴

تخصصی

۶

ــ

۱0۲

حضوری

۱۶

اخلاق معلمی ، احکام و آداب تلاوت قرآن  

عمومی

۲

ــ

۳۴

غیرحضوری

۱۷

ولایت فقیه

عمومی 

۱

ــ

۱۷

غیرحضوری

۱۸

سنجش و اندازه گیری

تربیتی

۱

ـــ

۱۷

غیرحضوری

۱۹

تاریخ قرآن و رسم المصحف

تخصصی

۲

ـــ

۳۴

غیر حضوری

۲0

انقلاب اسلامی

عمومی 

۱

ــ

۱۷

غیرحضوری

۲۱

معارف اسلامی

عمومی

۲

ــ

۳۴

غیرحضوری

۲۲

اخلاق و تربیت در قران

عمومی

۲

ــ

۳۴

غیر حضوری

۲۳

تاریخ اسلام

عمومی

۲

ــ

۳۴

غیرحضوری

۲۴

تفسیر آیات الاحکام

تخصصی

۲

ـــ

۳۴

غیر حضوری

 

۳۹

۱0

جمعاً ۴۹واحد

 

عناوین دروس رشته‌‌ی حفظ قرآن دوره عالی تربیت معلم موسسه تربیت مدرس قرآنی هدی ـ ۱۳۹۲

ردیف

نام درس

نوع درس

تعداد

کلاس

 

نظری

عملی

ساعت

 

۱

معانی بیان

تخصصی

۱

ــ

۱۷

حضوری

 

۲

روانشناسی اموزشی و تربیتی

تربیتی 

۲

ـــ

۳۴

حضوری

 

۳

روش‌ها و فنون تدریس (مهارتهای تدریس)

تربیتی

۲

ـــ

۳۴

حضوری

 

۴

صرف (تجزیه)

تخصصی

۲

ـــ

۳۴

حضوری

 

۵

فن بیان و ایین سخنوری

تخصصی

۱

۱

۳۴

حضوری

 

۶

نحو (ترکیب)

تخصصی

۲

ـــ

۳۴

حضوری

 

۷

کارورزی و تمرین دبیری

تربیتی

ــ

۲

۳۴

حضوری

 

۸

تکنولوژی آموزشی

تربیتی

۱

۱

۳۴

حضوری

 

۹

علوم قرآن

تخصصی

۲

ـ

۳۴

حضوری

 

۱0

روخوانی و روانخوانی

تخصصی

۲

ــ

۳۴

حضوری

 

۱۱

تجوید ۱

تخصصی

۲

ــ

۳۴

حضوری

 

۱۲

ترجمه (مفاهیم) سطح ۱ تا۴

تخصصی

۶

ــ

۱0۲

حضوری

 

۱۳

۵ جزء اول حفظ  تثبیتی قران

تخصصی

۱۵

ــ

۲۵۵

حضوری

 

۱۴

ضرورت حفظ قران و دیدگاهها

تخصصی

__

۲

۳۴

حضوری

 

۱۵

سنجش و اندازه گیری

تربیتی

۱

ـــ

۱۷

غیرحضوری

 

۱۶

ولایت فقیه

عمومی 

۱

ــ

۱۷

غیر حضوری

 

۱۷

تاریخ قرآن و رسم المصحف

تخصصی

۱

ـــ

۱۷

غیر حضوری

 

۱۸

انقلاب اسلامی

عمومی 

۱

ــ

۱۷

غیرحضوری

 

۱۹

معارف اسلامی

عمومی

۲

ــ

۳۴

غیرحضوری

 

۲0

اخلاق و تربیت در قرآن 

عمومی

۲

ــ

۳۴

غیر حضوری

 

۲۱

تاریخ اسلام

عمومی

۲

ــ

۳۴

غیرحضوری

 

۲۲

تفسیر آیات الاحکام

تخصصی

۲

ــ

۳۴

غیرحضوری

 

 

۵۴

۶

جمعاً ۵۶واحد