به پایگاه موسسه تربیت مدرس قرآنی هدی خوش آمدید


در قسمت آموزش موسسه قرانی هدی گروه‌های مختلف آموزشی از جمله گروه حفظ، گروه ترجمه و تفسیر (مفاهیم)، گروه قرائت، گروه تربیت معلّم و گروه تربیت مبلغ فعالیت دارند.