به پایگاه موسسه تربیت مدرس قرآنی هدی خوش آمدید

در پایان هر نیم سال تحصیلی دانش‌پژوهان برتر از لحاظ اخلاقی، انضباطی، علمی و آموزشی، پژوهشی در رشته‌های مختلف و همچنین خیّرین محترم توسط مؤسسه معرفی می‌شوند.