به پایگاه موسسه تربیت مدرس قرآنی هدی خوش آمدید


شورای آموزشی

آموزش یعنی تغییر رفتار، اما آیا در نظام آموزشی کشور تمامی آموزش ها منتج به تغییر رفتار می‌شود؟

مؤسسه‌ی تربیت مدرس قرانی هدی در حال حاضر فاقد این پست سازمانی است و در عوض دارای شورای آموزشی مرکب از ۱۳ عضو شامل مدیر مؤسسه، مسئول اداره‌ی آموزش، همکاران مؤسسه و اساتید و معلّمان می‌باشد که این شورا عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری مربوط به مسائل آموزشی مؤسسه است.


اداره آموزش

اداره‌ی آموزش مؤسسه‌ی قرانی هدی به انجام تمامی کارهای آموزشی این نهاد قرانی از جمله ثبت‌نام دانش‌پژوهان، برنامه‌ریزی کلاس‌ها، امتحانات و نمرات، حضور و غیاب و ...  می‌پردازد.